Stypendia Równe Szanse

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XXIII edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Równe Szanse” na rok szkolny 2021/2022.

Nabór wniosków trwa od 20 września do 20 października 2021r. do godz. 15.30 w siedzibie Fundacji

Osoba starająca się. o stypendium z w/w programu powinna spełniać następujące kryteria:
– być stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego lub uczniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
– osiągać wysokie wyniki w nauce (średnia min. 5,00 w kategorii Absolwent oraz 4,50 w kategorii Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej)

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są także przyznawane stypendia specjalne dla:
–  uczniów będących mieszkańcami powiatu pajęczańskiego,
–  uczniów będących dziećmi pracowników firmy Wielton S.A.,
–  uczniów zamieszkałych w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnych kandydatów (w tym Regulamin oraz Wniosek) można pobrać na www.fundacja.wielun.pl oraz w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 205, tel. (43) 843 79 32.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć Kserokopię ŚWIADECTWA z ostatniego roku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem lub z oryginałem do wglądu oraz jeśli kandydat posiada, dokument potwierdzający osiągnięcia, o których mowa w pkt II ust. 1, ppkt. c) Regulaminu programu “Równe Szanse”.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wnioski na www.fundacja.wielun.pl

rowneszanse-regulamin

rowneszanse-wniosek