Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 3/2024

W sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 24.01.2024 roku.

Zarządzenie nr 22/2023

W sprawie skrócenia oraz odwołania zajęć lekcyjnych w dniu 20.12.2023 roku

Zarządzenie nr 15/2023

W sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 31.10.2023 roku

Zarządzenie nr 9/2023

W sprawie pezeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Zarządzenie nr 7/2023

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego.

Zarządzenie nr 9/2022

W sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz ograniczania ryzyka związanego z konfliktami w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu.

Zarządzenie nr 1/2022

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Hali Sportowej w Zespole Szkól Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń

Zarządzenie nr 31/2021/22

W sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 15/2021

W sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

Zarządzenie nr 9/2021

W sprawie egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych.

Zarządzenie nr 4/2021

Regulamin lekcji online w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Zarządzenie nr 2/2021

W sprawie ustalania regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych

Zarządzenie nr 32/2020

W sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikającego z epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 26/2020

W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń.

Zarządzenie nr 25/2020

W sprawie zmiany marż na wyroby produkowane w Warsztatach Gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Zarządzenie nr 24/2020

W sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w Systemie Infrmacji Oświatowej (SIO) oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz sprawdzania kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez Zesół Szkół nr 1 w Wieluniu w bazie danych oświatowych.

Zarządzenie nr 23/2020

W sprawie wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.

Zarządzenie nr 22.1/2020

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 22/2020

W sprawie wdrożenia Polityk Ochrony Danych

Zarządzenie nr 21/2020

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego

Zarządzenie nr 20/2020

Egzaminy poprawkowe 2020

Zarządzenie nr 19/2020

W sprawie powołania zespołu do spraw aktualizacji oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą

Zarządzenie nr 18/2020

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 17/2020

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 16/2020

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 15/2020

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 14/2020

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 13/2020

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 12/2020

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Zarządzenie nr 11/2020

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Zarządzenie nr 10/2020

W sprawie powołania komisji do przeprowadznie naboru.

Zarządzenie nr 9/2020

W sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze".

Zarządzenie nr 8/2020

W sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2020 rok związanych z realizacją zadań statuowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

Zarządzenie nr 7/2020

O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałeniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarządzenie nr 6/2020

O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałeniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarządzenie nr 5/2020

W sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

Zarządzenie nr 4/2020

W sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli.

Zarządzenie nr 3/2020

W sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli.

Zarządzenie nr 2/2020

O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałeniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarządzenie nr 1/2020

O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałeniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarządzenie nr 22/2019

W sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok związanych z realizacją zadań statuowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

Zarządzenie nr 21/2019

Dotyczącej inwentaryzacji rocznej składników majątkowych ZS nr 1 w Wieluniu.

Zarządzenie nr 20/2019

W sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w ZS nr 1 w Wieluniu.

Zarządzenie nr 19/2019

W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 18/2019

W sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok związanych z realizacją zadań statuowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

Zarządzenie nr 17/2019

W sprawie zasad korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego w bibliotece szkolnej.

Zarządzenie nr 16/2019

W sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok związanych z realizacją zadań statuowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

Zarządzenie nr 15/2019

W sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok związanych z realizacją zadań statuowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

Zarządzenie nr 14/2019

W sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 13/2019

W sprawie zmiany marż na wyroby produkowane w Warsztatach Gastronomicznych ZS nr 1 w Wieluniu

Zarządzenie nr 12/2/2019

W sprawie wprowadzenia regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w ZS nr 1 w Wieluniu.