Wolontariat

REGULAMIN WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU

1. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

a) wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZS nr 1 w Wieluniu,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zastrzeżeniem punktu g,

c) korzysta w pełni z praw publicznych,

d) utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu ZS nr 1,

e) deklaruje chęć ich realizacji,

f) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,

g) osoba od 16 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich rodziców bądź opiekunów prawnych,

h) osoba akceptująca niniejszy regulamin.

2. Wolontariusz ZS nr 1 zobowiązuje się:

a) przestrzegać i realizować cele statutowe Wolontariatu ZS 1 oraz Statutu ZS nr 1,

b) dbać o dobre mienie powierzone mu podczas pracy,

c) swoją postawą godnie reprezentować ZS nr 1 w Wieluniu,

d) podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzonych zadań i czynności,

e) swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi,

f) wykazywać współczucie i wyrozumiałość dla ludzi, którym pomaga,

g) być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.

3. Głównym zadaniem Wolontariusza ZS nr 1 w Wieluniu jest realizacja następujących celów poprzez aktywny udział w szczególności w:

– akcjach marketingowych organizowanych przez ZS nr 1 w Wieluniu (np. rozklejanie plakatów, roznoszenie ulotek),

– kwestach i imprezach charytatywnych organizowanych przez ZS nr 1 w Wieluniu,

– spotkaniach, imprezach i koncertach,

– indywidualnych spotkaniach z ludźmi objętymi pomocą,

– wykładach i spotkaniach szkoleniowych,

poszerzających wiedzę nt. Wolontariatu,

– pracach na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

 

Opiekunowie:

Olga Tyluś

Katarzyna Szafran

Joanna Klemińska-Chudy