Wolontariat

Wolontariat

Jako zespół wolontariuszy Zespołu Szkół nr 1 podejmujemy różne działania na rzecz drugiego człowieka. Zawsze mamy kalendarz mocno wypełniony, ale niejednokrotnie, spontanicznie dowiadujemy się, że można coś dobrego zrobić i wtedy mobilizujemy siły, pomysły i działamy! Organizujemy różne zbiórki, współtworzymy szkolne imprezy charytatywne, wykonujemy własnoręczne dzieła na rzecz innych, wpieramy rozmową i zajęciami artystycznymi niepełnosprawnych, starszych, dzieci - współpracowaliśmy do tej pory, m.in. z Domem Seniora, Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Samotnej Matki. Dodatkowo szerzymy wiedzę na temat autyzmu, zdrowia psychicznego, transplantacji szpiku, oddawania krwi, patriotyzmu i wiele innych. Jeśli lubisz pomagać, często angażujesz się w różne akcje charytatywne lub po prostu chciałbyś zależeć do naszego zespołu, zapraszamy serdecznie! 🙂 Zapisy i dodatkowe informacje u opiekunów wolontariatu.

Koordynator  wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023: Olga Tyluś

REGULAMIN WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU

1. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami: a) wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZS nr 1 w Wieluniu, b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zastrzeżeniem punktu g, c) korzysta w pełni z praw publicznych, d) utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu ZS nr 1, e) deklaruje chęć ich realizacji, f) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego, g) osoba od 16 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich rodziców bądź opiekunów prawnych, h) osoba akceptująca niniejszy regulamin.

2. Wolontariusz ZS nr 1 zobowiązuje się: a) przestrzegać i realizować cele statutowe Wolontariatu ZS 1 oraz Statutu ZS nr 1, b) dbać o dobre mienie powierzone mu podczas pracy, c) swoją postawą godnie reprezentować ZS nr 1 w Wieluniu, d) podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzonych zadań i czynności, e) swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi, f) wykazywać współczucie i wyrozumiałość dla ludzi, którym pomaga, g) być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.
 
3. Głównym zadaniem Wolontariusza ZS nr 1 w Wieluniu jest realizacja następujących celów poprzez aktywny udział w szczególności w: - akcjach marketingowych organizowanych przez ZS nr 1 w Wieluniu (np. rozklejanie plakatów, roznoszenie ulotek),- kwestach i imprezach charytatywnych organizowanych przez ZS nr 1 w Wieluniu,- spotkaniach, imprezach i koncertach,- indywidualnych spotkaniach z ludźmi objętymi pomocą,- wykładach i spotkaniach szkoleniowych, poszerzających wiedzę nt. Wolontariatu, - pracach na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz placówek oświatowo-wychowawczych.