Zajęcia praktyczne od 26.10.2020r.

Informujemy, że od 26.10.2020r. zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej ODWOŁUJEMY w formie stacjonarnej zajęcia praktyczne. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. Proszę o odczytywanie informacji od nauczycieli prowadzących i dostosowanie się do ich wskazówek. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kierownikami szkolenia praktycznego.

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.