Technik geodeta

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:
BUD.20 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów
BUD.21 -Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką  nieruchomościami

Osoba kończąca Technikum Geodezyjne uzyskuje pełną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych zagadnień geodezyjnych.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- umiejętność obsługi podstawowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego przy wykonywaniu zadań geodezyjnych

- umiejętność wykonywania podstawowych prac geodezyjnych tj. (podział i rozgraniczenie nieruchomości, scalenie i wymiana gruntów, szeroko rozumiana inwentaryzacja, tyczenie obiektów budowlanych, tyczenie i inwentaryzacja urządzeń infrastruktury technicznej, badanie odkształceń i deformacji obiektów, kreślenie map i wiele innych),

- umiejętność obsługi programów geodezyjnych stosowanych do obliczeń i wykonywania map numerycznych m.in. CGEO, WINKALK, MIKROMAP, AUTOCAD,

- umiejętność kompletowania dokumentacji przy wykonywaniu prac geodezyjnych.

Ponadto osoba taka uzyskuje tytuł technika geodety i może pracować w biurze geodezyjnym

? wykonując samodzielnie różnego rodzaju pomiary geodezyjne.

Absolwent technikum może wykonywać prace zarówno polowe jak i kameralne.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.