Sukces stypendialny ucznia – Krystiana Saka

KRYSTIAN SAK – NAGRODZONY STYPENDIUM NAUKOWYM PRZYZNANYM PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA SZCZEBLU ZAWODOWYM
W LATACH 2017 – 2020

W dniu 18.06. 2020 r. ZARZĄD DEPARTAMENTU KULTURY I EDUKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO przyznał stypendia naukowe w kategorii „uczeń”, które miały charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją .
Spośród 180 wniosków uczniów, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego, 22 uczniów otrzymało tę szczególną gratyfikację.
Liczyły się przede wszystkim wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach
o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Udział w projektach naukowo-badawczych, konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, dodatkowe praktyki i staże, itp.), realizacja indywidualnego programu lub toku nauki, świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.
Wnioski spełniające wymogi formalne podlegały ocenie merytorycznej dokonywanej przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz weryfikowanej i zatwierdzanej przez Komisję Stypendialną .

KRYSTIAN – WIELKIE GRATULACJE