Realizacja zadań w projekcie Montaż stolarki budowlanej

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną zajęcia i przeprowadzone egzaminy dla 80 uczniów z podziałem na 6 grup. Każda z grup odbędzie 60 godzinne szkolenie pod tytułem: „Montowanie stolarki budowlanej”. Po   zdaniu egzaminu uczestnicy (uczniowie) otrzymają certyfikat w standardzie VCC dający im kwalifikację rynkową w tym zakresie.

Zadanie 2. Staże zawodowe dla uczniów

Ten element projektu polega na odbyciu przez 80 uczniów staży zawodowych u pracodawców. Staże obejmują 150h pracy. Wynagrodzenie stażysty wynosi 1800 zł. Uczniowie otrzymają zwrot kosztów dojazdu po miejsc odbywania stażu. Staże odbędą się w roku szkolnym 2017/2018 dla 40 uczniów oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla kolejnych 40 uczniów.

Zadanie 3. Szkolenia i kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach tego zadania 3 nauczycieli praktycznej nauki zawodu zostanie przeszkolonych w zakresie sprzętu zakupionego w ramach projektu. Szkolenie będzie obejmowało 6h. Również ci sami nauczyciele odbędą 60h szkolenie w zakresie „Montowania stolarki budowlanej” zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu w standardzie VCC.

Zadanie 4.Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w     nowoczesny   sprzęt.

W ramach tego zadania zostanie wyposażona pracownia zawodu – technik budownictwa oraz warsztaty budowlane w specjalistyczny sprzęt, który pozwoli na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły.