Informacje ogólne

 

Program PO WER Erasmus+

Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna

Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

 

Tytuł projektu: EDUCATION IS A CHOICE ? EXCHANGE                  EXPERIENCES 3

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Wartość projektu z UE: 486.221,47 zł.

Czas trwania projektu: 12.09.2016 ? 12.09.2017

Nr umowy : POWERVET-2016-1-PL01-KA-025717

Liczba uczestników: 45

Okres odbywania praktyk : marzec – maj 2017

Do zasadniczych celów projektu należy:

–        zwiększenie mobilności zawodowej uczniów , zarówno poprzez sam fakt odbycia przez nich mobilności przewidzianej tym projektem, jak i poprzez długofalowy wpływ projektu na ich postawy,

–        podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów,

–        pobudzenie w uczniach ZS nr 1 motywacji do kontynuowania w przyszłości rozwoju zawodowego, samodoskonalenia się i korzystania z różnych dostępnych form edukacji, w tym edukacji pozaszkolnej,

–        zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych,

–        poszerzenie przez uczniów ZS nr 1 umiejętności takich, jak komunikatywność, zdolność do pracy w zespole (także międzynarodowym), sprawne uczenie się w miejscu pracy i dostosowanie się do jego wymogów.

Planowane efekty:

–        ukształtowanie się wśród uczniów szeregu postaw, które pozytywnie wpłyną na ich perspektywy zawodowe,

–        rozwój edukacyjny i zawodowy

–        ukształtowanie umiejętności międzykulturowych: postawy otwartości na kontakt i współpracę z osobami innych narodowości i kultur, tolerancję dla różnorodności kulturowej

–        rozwój kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim.