Informacje ogólne


 

Program Erasmus+

Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna

Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

 

 

Tytuł projektu: EDUCATION IS A CHOICE – EXCHANGE EXPERIENCES 5

 

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

 

Wartość projektu z UE: 149.703 € .

 

Czas trwania projektu: IX 2018 – XI 2019

 

Nr umowy : 2018-1-Pl01-KA102-049719

 

Liczba uczestników: 55

 

Okres odbywania praktyk : listopad 2018 – czerwiec 2019

Do zasadniczych celów projektu należy:

– zwiększenie mobilności zawodowej uczniów , zarówno poprzez sam fakt odbycia przez nich mobilności przewidzianej tym projektem, jak i poprzez długofalowy wpływ projektu na ich postawy,
– podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów,
– pobudzenie w uczniach ZS nr 1 motywacji do kontynuowania w przyszłości rozwoju zawodowego, samodoskonalenia się i korzystania z różnych dostępnych form edukacji, w tym edukacji pozaszkolnej,
– zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych,
– poszerzenie przez uczniów ZS nr 1 umiejętności takich, jak komunikatywność, zdolność do pracy w zespole (także międzynarodowym), sprawne uczenie się w miejscu pracy i dostosowanie się do jego wymogów.

Planowane efekty:

– ukształtowanie się wśród uczniów szeregu postaw, które pozytywnie wpłyną na ich perspektywy zawodowe,
– rozwój edukacyjny i zawodowy
– ukształtowanie umiejętności międzykulturowych: postawy otwartości na kontakt i współpracę
z osobami innych narodowości i kultur, tolerancję dla różnorodności kulturowej
– rozwój kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim