Informacje o projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

„MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ- DODATKOWE KWALIFIKACJE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM ZS1 W WIELUNIU”-RPLD- 11.03.01-IZ.00-10-001/17

Całkowita kwota projektu: 1 056 823,20

Kwota dofinansowania: 951  140,88

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: POWIAT WIELUŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU

 

XI.EDUKACJA KWALIFIKACJE UMIEJĘTNOŚCI

XI.3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

XI.3.1.KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

OKRES REALIZACJI: 1.04.2018 R.- 31.12.2019 R.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, poprzez:

–  organizację certyfikowanych szkoleń dla 80 uczniów /20 K i 60 M/ + 3 nauczycieli

– organizację staży zawodowych dla 80 uczniów

– doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych

Uczniowie zostaną przygotowani do wykonywania pracy w zawodzie deficytowym monter stolarki budowlanej. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy nabędą kompetencje i kwalifikacje zawodowe dostosowane do regionalnego rynku pracy.

Założone cele zostaną osiągnięte we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

ADRESACI PROJEKTU:

Adresatami są uczniowie i nauczyciele praktycznej nauki zawodu publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe Grupę docelową stanowi 80 uczniów /60 chłopców i 20 dziewcząt/ Technikum Budowlanego i Geodezyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu oraz 3 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Projekt obejmuje kierunki budowlane ze względu na sytuację na lokalnym rynku pracy- deficyt w branży budowlanej. Nabór do projektu został poprzedzony diagnoza potrzeb we wrześniu 2017 r. wśród uczniów, nauczycieli oraz wśród otoczenia społeczno- gospodarczego szkoły. Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę- Powiat Wieluński,

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ zakłada równe wsparcie dla K, M i ON uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

REKRUTACJA została przeprowadzona w miesiącu kwietniu 2018 r. w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne /60 h/ w standardzie VCC , zawód „monter stolarki budowlanej” zgodny z Międzynarodową Standaryzacją Klasyfikacji Zawodów ISCO- 08
  2. Staże zawodowe dla uczniów 150/h na osobę- stypendium stażowe w wysokości 1800 zł./refundacja kosztów dojazdu
  3. Szkolenia i kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  4. Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt.

BIURO PROJEKTU:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU

  1. WOJSKA POLSKIEGO 32,

98-300 WIELUŃ

 

KOORDYNATOR:

 

JOANNA ZIOMSKA-LEŚ

Tel/fax. 43 8433556

e-mail:   ziomska@wp.pl