doradztwo


W ramach projektu zrealizowane zostaną indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cele zajęć:

  • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
  • kształtowanie sylwetki absolwenta szkoły,
  • przeprowadzenie diagnozy osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych,
  • pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego).
  • udzielane informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia na różnych poziomach i zatrudnienia.