Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu przekazuje Zarządzenie nr 4 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli oraz zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 5