Technik Architektury Krajobrazu

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:

ORG.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
ORG.04- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie do projektowania i kształtowania krajobrazu, np.:

- realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,

- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

- pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...),

- prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Absolwent szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowanie, zakładania i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego  mogą podjąć studia wyższe.