Technik Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu

Filmik promocyjny

https://drive.google.com/file/d/18QHUdnbAJ8AwMIO39sUd2pZZVv1TMRoG/view?usp=sharing

Kwalifikacje:

ORG.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
ORG.04- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Nauka w technikum trwa 5 lat. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie do projektowania i kształtowania krajobrazu, np.:

  •  realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
  • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...),
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Absolwent szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowanie, zakładania i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego  mogą podjąć studia wyższe.