Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:
HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej

- sporządzania i ekspedycji potraw, wyrobów ciastkarskich i napojów

- planowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;

- korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych

- przygotowania oferty usług gastronomicznych w oparciu o oczekiwania gości.

- swobodnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej,

- planowania żywienia różnych grup ludności zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia człowieka,

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych

tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.