Technik budownictwa

Technik budownictwa

Prezentacja

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/1588186084682428/

Kwalifikacje:

BUD.08- Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nauka w technikum trwa 5 lat. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia nadzoru w robotach budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowników (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów, kosztorysów, projektów, itp.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

W technikum budowlanym będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budownictwa: nowoczesne technologie budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, technologie robót wykończeniowych,
  • projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym w programie Auto CAD,
  • kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.