Stypendia Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Nabór wniosków do XXII edycji programu Fundacji

Od 14 września do 14 października 2020r.

trwa nabór wniosków do XXII edycji programu

Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w kategorii RÓWNE SZANSE

Osoba starająca się. o stypendium z w/w programu powinna spełniać następujące kryteria:
– być stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego lub uczniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
– osiągać wysokie wyniki w nauce (średnia min. 5,00 w kategorii Absolwent oraz 4,50 w kategorii Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej)

W tegorocznej edycji programu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego zostanie ufundowane 1 stypendium.

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są także przyznawane stypendia specjalne dla:
–  uczniów będących mieszkańcami powiatu pajęczańskiego,
–  uczniów będących dziećmi pracowników firmy Wielton S.A.,
–  uczniów zamieszkałych w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnych kandydatów (w tym Regulamin oraz Wniosek) można pobrać na www.fundacja.wielun.pl oraz w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 205, tel. (43) 843 79 32.
Nabór wniosków trwa od 14 września do 14 października 2020 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpłynięcia do Biura Fundacji) w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć Kserokopię ŚWIADECTWA z ostatniego roku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem lub z oryginałem do wglądu oraz jeśli kandydat posiada, dokument potwierdzający osiągnięcia, o których mowa w pkt II ust. 1, ppkt. c) Regulaminu programu „Równe Szanse”.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wnioski na www.fundacja.wielun.pl