Partnerzy projektu

YouNet
VIA DELLO SCALO 21/3, Emilia-Romagna 40131 BOLONIA
www.you-net.eu

YouNet jest włoską organizacją aktywnie działającą na polu edukacji, szkoleń i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru zawodowego. Głównym zadaniem YouNetu jest wzmacnianie szans na zatrudnienie młodych ludzi i ułatwianie im wejścia na rynek pracy.

YouNet działa jako sieć na terenie Włoch, gdzie współpracuje z instytucjami publicznymi, spółdzielniami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dużymi przedsiębiorstwami, ośrodkami kształcenia i szkolenia zawodowego, szkołami, uniwersytetami i innymi instytucjami. YouNet działa jako organizacja pośrednicząca i zapewnia wysokiej jakości staże, wsparcie i mentoring dla uczniów szkół zawodowych. Jako organizacja pośrednicząca dopasowuje profile uczniów i cele, które chcą osiągnąć w procesie kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw goszczących stażystów, ułatwia procedury administracyjne i sprawozdawcze, starannie przygotuje i wspiera stażystów przed i w czasie trwania praktyk.

YouNet jest twórcą i koordynatorem konsorcjum włoskich szkół kształcenia zawodowego w dziedzinach: przemysłu i produkcji, turystyka, hotelarstwo i gastronomia, mechaniki, mechatroniki, CNC, technologii informacyjnej, finansów i rachunkowości. Współpracuje z instytucjami lokalnymi i regionalnymi.

YouNet realizuje projekty z zakresu mobilności edukacyjnej i działalności edukacyjnej takie jak: szkolenia, seminaria, zajęcia dydaktyczne oraz projekty Job Shadowing dla kadry nauczycielskiej, urzędników i młodzieży. Jest aktywny w dziedzinie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. YouNet prowadzi szereg projektów i działań w tej dziedzinie, współpracuje z programem EURES i uczestniczył w jego pilotażowej akcji Your First EURES Job jako organizacja przyjmująca. YouNet posiada ponadto duże doświadczenie jako organizacja przyjmująca i pośrednicząca w projekcie VET dla uczniów i kadry nauczycielskiej organizując staże dla ponad 100 uczniów i nauczycieli szkół zawodowych osób rocznie. YouNet był organizacją przyjmującą i pośredniczącą w kilkudziesięciu projektach mobilności w ramach programu Leonardo Da Vinci i Erasmus+, w których organizował staże w następujących dziedzinach:

– turystyka i hotelarstwo

– gastronomia

– motoryzacja,

– mechanika samochodowa i elektryka

– spawalnictwo, mechanika CNC, mechatronika

– technologia informacyjna

– grafika komputerowa

– marketing i komunikacja

– logistyka

– rolnictwo

– projektowanie zieleni

– budownictwo

– ekonomia, administracja i księgowość

– fryzjerstwo i kosmetologia.

 

AENIE
Rua Dr. José Ernesto Oliveira n.11, PT18 – Alentejo, 7940-260 Cuba Alentejo, Portugalia,
www.aenie.org

AENIE National Association of Educational Innovation and Inclusion in Schools ( (Krajowe Stowarzyszenie Edukacji Innowacyjnej i Integracji w Szkołach) liczy 9 członków Zarządu. Organizacja składa się z nauczycieli, pracowników pracujących przy realizacji projektów międzynarodowych, przedstawicieli rodziców oraz osób związanych z portugalskim systemem edukacji

Cele stowarzyszenia AENIE:

–        zapewnienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych możliwości realizowania misji związanej z edukacją;

–        przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju osobistego każdego ucznia; – powiązanie nauczania z poszanowaniem wartości równości i wartości obywatelskich wszystkich uczniów;

–        promowanie integracji szkoły z innowacyjnością zwłaszcza w zakresie wykorzystywania technologii TIK w procesie nauczania, uczenia się;

–        pomoc uczniom oraz rodzicom / opiekunom dzieci z problemami ekonomicznymi; – wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu nowych metod nauczania, tak aby mogli poprawić metody pracy z uczniem;

–        wspieranie szkół w rozwijaniu zainteresowań nowymi praktykami pedagogicznymi;   – promowanie i wspieranie Szkolnych Klubów Europejskich;

–        promowanie wolontariatu w szkołach; – zwalczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki; – wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli;

–        wspieranie praktyk zawodowych dla uczniów technikum oraz szkół zawodowych; – promowanie nowych umiejętności uczniów;

–        opracowanie projektów mobilności uczniów.

AENIE posiada doświadczenie w realizacji projektów na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, projektów związanych z mobilnością młodzieży, wsparciem innowacji i przedsiębiorczości.

AENIE współpracuje m.in. z Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie (współorganizacja takich wydarzeń jak Międzynarodowe Spotkania Klubów Europejskich, Parada Schumana) oraz z Europejskim Centrum Nauki w Bułgarii (projekt wolontariatu).

AENIE współpracuje także z lokalnymi stowarzyszeniami sportowymi, strażą pożarną, Młodzieżowym Domem Kultury i Tradycji, z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorcami, doradcami i studentami Uniwersytetu Évora. Jest związane z Ministerstwem Edukacji- DGEsTE, ma podpisane porozumienia z kilkoma instytucjami edukacyjnymi i firmami w regionie Alentejo. AENIE wspiera instytucje, które rozwijają najlepsze praktyki dla młodych, przedsiębiorczość, kreatywność, odpowiedzialność, inicjatywy i innowacje wśród dzieci i młodzieży.

Youtheme Foundation
San Antonio Mansions, FLat no.4, Liedna str., Malta
www.youtheme.eu

Youtheme Foundation z siedzibą w San Antonio (Malta) to stowarzyszenie założone przez młodych ludzi wierzących w ideę mobilności, zafascynowanych różnorodnością kulturową oraz edukacją pozaformalną młodzieży.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność mają na celu realizację projektów ułatwiających kontakty międzykulturowe i promujących włączanie różnych grup społecznych i wyrównywanie szans. Dzięki temu zapewnia młodym Maltańczykom i Europejczykom możliwość samorozwoju oraz dokształcenia się poza formalnym systemem edukacji.

Wszyscy członkowie założyciele stowarzyszenia posiadają duże doświadczenie zdobyte m.in. podczas realizacji projektów „Młodzież w Działaniu” – każdy z nich ma za sobą udział w wolontariacie europejskim, szeregu wymian i szkoleń międzynarodowych, za równo w roli uczestnika jak i trenera. Dzięki temu dysponują dogłębną znajomością i zrozumieniem idei programów mobilności europejskich. Do działania motywują ich własne doświadczenia i chęć pokazania innym możliwości, które oferuje nam zjednoczona Europa.

Youtheme był partnerem kilku projektów mobilności. W ramach swoich projektów gościł uczniów i studentów m. in. z Włoch, Francji, uczących się w kierunkach takich jak: logistyka, chemia, edukacja społeczna, ekonomia. Organizacja pracuje też z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, także z rodzin imigranckich. Osobom takim proponowany jest udział w szkoleniach, wymianach i innych działaniach, do których nie mieliby dostępu bez pomocy Stowarzyszenia.

Przed założeniem Stowarzyszenia, jego obecni pracownicy działali w innych organizacjach pozarządowych, angażując się w projekty z programów: Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Młodzież w Działaniu. Zdobyte w ten sposób doświadczenie stanowi podstawę ich obecnej działalności.   Mocną stroną Stowarzyszenia jest różnorodność umiejętności, którymi dysponuje jego zespół. Posiadają oni doświadczenie w koordynacji i zarządzaniu projektami europejskimi, przygotowywaniu wniosków projektowych, współpracy z różnymi narodowymi agencjami. W skład zespołu wchodzą ekonomiści, prawnicy, dziennikarze, pracownicy społeczni i specjaliści w dziedzinie komunikacji. Istotną częścią ich kompetencji jest fakt, że wszyscy mieli okazję mieszkać, odbywać praktyki zawodowe i pracować poza granicami Malty. Dzięki temu doskonale rozumieją potrzeby i sytuację młodzieży biorącej udział w tego typu projektach.

GEB
Petersburger Strasse 94, 10247 Berlin, Niemcy
www.europabildung.org

GEB jest organizacją pozarządową typu non-profit założoną w 1989 roku przez profesorów i studentów Wolnego Uniwersytetu (Freie Universitat) w Berlinie pod nazwą 'Romanisches Buro”. Na początku głównym celem działalności stowarzyszenia była wymiana kulturowa i międzynarodowy dialog pomiędzy studentami Wolnego Uniwersytetu i studentami z krajów o językach romańskich. W toku rozwoju GEB stał się ośrodkiem szkoleniowo – edukacyjnym. Obecnie głównym obszarem działania są edukacja i szkolenia zawodowe. W rejonie swojego działania GEB pełni funkcję doradczą dla instytucji takich jak szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy administracja. GEB szuka i pomaga partnerom w Europie w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów europejskich. W ten sposób kontynuuje pierwotny koncept międzynarodowej współpracy i wymiany.

Główne działania GEB kierowane są do młodzieży, dorosłych i mniej uprzywilejowanych ludzi. Mają one na celu otwarcie dla nich możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, uczestnictwa w szkoleniach międzynarodowych i rozwijanie osobowości. W tym samym czasie GEB pracuje ze swoimi partnerami nad strategią rozwoju, czego przykładem jest tworzona właśnie europejska międzynarodowa sieć dla szkoleń zawodowych (projekt EpQua i EpQua ECVET – www.eupqua. net).

Od 1998 roku GEB pracuje z programami Leonardo da Vinci. Tylko w ostatnim roku, razem z partnerami z innych organizacji z Europy, przeprowadził różnorodne projekty mobilności dla ponad 1000 uczestników. W tym samym czasie był organizacją wysyłającą lub wspierającą mobilności dla 1200 stażystów niemieckich. Ze względu na skalę działania i prowadzonej przez GEB współpracy międzynarodowej, udział tej organizacji w projekcie stanowi gwarancję wysokiej jakości praktyk, które odbędą uczestnicy.