O Projekcie

Zawodowcy XXI – ZS Nr 1 w Wieluniu – program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji: 01.09.2016 -30.09.2018

Wartość projektu: 881 432,50 zł PLN

Wartość dofinansowania: 806 510,73 PLN

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – ZS Nr 1 w Wieluniu. Projekt ma za zadanie zwiększyć zdolności 60 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów oraz doposażenie placówki. 36 nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZS nr 1 w Wieluniu podniesie umiejętności i kompetencje zawodowe wiązane z kierunkiem kształcenia zawodowego. W efekcie podniesie to jakość kształcenia w tych zawodach.