Kucharz

Nauka trwa 3 lata

Kwalifikacje:
HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań

Do głównych zadań kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Po ukończeniu szkoły absolwent umie:

stosować zasady prawidłowego odżywiania,
właściwie dobierać surowce do produkcji potraw,
przegotowywać podstawowy asortyment potraw z surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne,
prawidłowo zestawiać posiłki, układać menu,
sporządzać kalkulację potraw,
posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowaniu posiłków,
stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywienia: system dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP)
Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł zawodowy - kucharz, mogą być zatrudnieni we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, prowadzić własną działalność gospodarczą oraz kontynuować naukę.