Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Lp.


Nazwa czynności w procesie rekrutacji Termin
1

 Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

13.05.2019 r. – 25.06.2019 r. do godz. 12.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty. 21.06.2019 r. – 25.06.2019 r. do godz. 12:00.
3  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16.07.2019 r.do godz. 12:00
4  Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. 16.07.2019 r. – 18.07 2019 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej    w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty wraz  z innymi wymaganymi dokumentami. 16.07.2019 r. od godz. 12:00

do 24.07. 2019 do godz. 12:00

6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25.07. 2019r. do godz. 12:00