Klauzula obowiązku informacyjnego dla uczniów/rodziców/prawnych opiekunów.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, tel (43) 843 35 56, adres e-mail: zs1@zs1.wielun.pl – reprezentowane przez dyrektora mgr Elżbietę Urbańską -Golec;
  • kontakt z inspektorem danych osobowych Sławomir Mazur możliwy jest pod e-mail: iodo@zs1.wielun.pl, tel. 727931623
  • dane osobowe uczniów i rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z póź. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
  • odbiorcą danych osobowych ucznia/rodzica/prawnego opiekuna może być uprawniony podmiot na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  • dane będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Łodzi, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217,357,398,650 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
  • rodzicom/prawnym opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości pobierania nauki w naszej szkole). Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  • rodzicom/prawnym opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • dane osobowe uczniów/rodziców/prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Klauzulę umieszcza się:

– na stronie internetowej szkoły : zs1.wielun.pl

– na tablicy ogłoszeń w szkole

– na indywidualnych kontach uczniów/rodziców/prawnych

– Opiekunów w e-Dzienniku Librus