Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu - szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe poprzez rozwój umiejętności zawodowych 100 uczniów z tej szkoły.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:
• podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 nauczycieli zawodu
• zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno - gospodarczym; m.in. dzięki zainwestowaniu w kompetencje uczniów w ramach branż, na które jest zapotrzebowanie (zgodnie z barometrem zawodów 2019) na lokalnym rynku np. budowlana, obsługa i serwis maszyn, spedycja
• uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów z projektu
• zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100% uczniów z projektu dzięki udziałowi w stażach
• doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dotyczący kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniające oczekiwania pracodawców.